กรมชลประทาน ต้อนรับกลุ่มฮักแม่นํ้าเลยและราษฎรบ้านกลาง เข้าชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ปตร.ศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

กรมชลประทาน ต้อนรับกลุ่มฮักแม่นํ้าเลยและราษฎรบ้านกลาง เข้าชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ปตร.ศรี…

Read More