” ปลูก ปรุง กิน ” กับทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3…ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษกินเองที่บ้านภายในหน่วยทหาร ทั้งประหยัด ทั้งสุขภาพดี! @Eat Better

” ปลูก ปรุง กิน ” กับทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3…ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิ…

Read More

สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วม “สืบสาน รักษาและต่อยอด” เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กองทัพเรือ

สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วม “สืบสาน รักษาและต่อยอด” เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา…

Read More

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ และ ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน…

Read More

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ และ ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน…

Read More

สตูล พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์เปิดโครงการการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล รุ่นที่ 4 ของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 25621

สตูล พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์เปิดโครงการการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์เรี…

Read More