ERDI-CMU ร่วมกับ บมจ. เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า เดินหน้าต่อเนื่อง นำเสนอโครงการ “Platform บริหารจัดการพลังงานสะอาด 

ERDI-CMU ร่วมกับ บมจ. เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า เดินหน้าต่อเนื่อง นำเสนอโครงการ “Platfor…

Read More

สมโภชน์ อาหุนัย ประกาศ!พร้อมนั่งประธาน ส.อ.ท.คนที่ 17 หวังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สมโภชน์ อาหุนัย ประกาศ!พร้อมนั่งประธาน ส.อ.ท.คนที่ 17 หวังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐก…

Read More

หม้อแปลงลงดิน “เชียงคาน – จุฬาโมเดล” ล้ำสมัยสุดในอาเซียน

โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเลย ร่วม PEA  ตอบโจทย์ สถาบันวิศวกรอาเซียน 10 ประเทศ (AFEO) ส่…

Read More

IWRM ร่วมลงนามความมือ กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โครงการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร

IWRM ร่วมลงนามความมือ กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โครงการสินเชื่อสวัสดิการพนั…

Read More