“สมาคมสหพันธ์แรงงงานคนพิการแห่งประเทศไทย” ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

“สมาคมสหพันธ์แรงงงานคนพิการแห่งประเทศไทย” ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

 


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง “นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์” นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง จัดทำโครงการ “การประชุมสัมมนาสมัชชาคนพิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2” เรื่อง “สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” ซึ่งได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการจังหวัดอ่างทอง ( สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง)

โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย / นายชัยพร ภูผารัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / น.ส.ภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการไทย / นายภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ นายกสมาคมแรงงานคนพิการชลบุรี เป็นวิทยากรกลุ่มบรรยาย พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2556 เกี่ยวกับ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

หรือ Universal Design (UD) การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล อีกทั้งยังได้ระดมรับฟังปัญหา และอุปสรรคต่างๆของคนพิการ ในการเข้าถึง และใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งยังรับฟังแนวความคิดข้อเสนอต่างๆ ที่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือและดูแลคนพิการให้มีการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข เฉกเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

ในท้ายนี้ทาง “นายดำรง ไชย ภู่สุวรรณ์” นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคนพิการในจังหวัดอ่างทอง กราบขอบพระคุณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ หน่วยงานถาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดอ่างทองให้มีศักยภาพและมีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Related posts