หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ นางสาว ชญาณิศา ฐานิชณาณัณ เป็นผู้แทนในองค์ เชิญผ้าไตรกฐินประทาน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษา

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ นางสาว ชญาณิศา ฐานิชณาณัณ เป็นผู้แทนในองค์ เชิญผ้าไตรกฐินประทาน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษา

วันนี้ 20 ตุลาคม 65 หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ นางสาว ชญาณิศา ฐานิชณาณัณ เป็นผู้แทนในองค์ เชิญผ้าไตรกฐินประทาน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษา ในอาวาสวัดหนองคึม ตำหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ มีนายเลิศสิน บรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ ,นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ,นายสุทัศน์ สมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคึม ,นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์ นายองค์องการบริหารส่วรตำบลหนองพลวง นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย พ่อค้า ประชาชน ต้อนรับ และเข้าร่วมทำบุญในพิธีการนี้ด้วย


ประวัติวัดหนองคึม สักกัดมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำลลหนองคึม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2467 มีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2500 โดยมีนายบุญตา สียางนอก ได้เป็นปฐมศรัทธาสร้างวัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ2567 โดยชื่อวัดตั้งขึ้นตามสถานพื้นที่ เพราะมีลักษณะเป็นที่ตั้งแหล่งน้ำ มีป่าไม้ขึ้นทึบ หนาแน่น จึงตั้งชื่อว่า บ้านหนองคึม และสร้างชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน
วัดหนองคึม มีเจ้าอาวาส ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน 10 รูป ดังนี้


1. พระโสภา
2. พระเม้า
3. พระผุย
4. พระบุญมี
5. พระหล่า
6. พระหล่อ
7. พระประมวล
8. พระครูถาวรวุฒิคุณ ( ฉ่ำ วรลาโภ) รองเจ้าคณะอำเภอประทาย พ.ศ.2496
9. พระอธิการลา ปิยธมฺโม
10. พระครูอินทสีลาภรณ์ ( ประสิทธิ อินฺทวีโร) รองเจ้าคณะอำเภอประทาย พ.ศ.2544


นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวถึงมูลเหตุของพิธีการนี้ว่า หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 4) ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงปวารณาองค์เป็นพุทธมามกะ ตั้งหทัยถวายกฐินส่วนองค์ ปีละ 3 กอง โดยทรงตั้งต้นปัจจัย กองละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อถวายแด่วัดต่างๆ ที่ทรงพิจารณาเป็นองค์อุปถัมภ์ ซึ่งปีนี้ มีวัดที่ได้รับผ้าไตรกฐินประทาน ดังนี้ 1. วัดหนองคึม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 2.วัดกลางทุ่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 3.วัดม่อนศรีบุญโยง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตามลำดับ โดยโปรดให้นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประสานงานติดต่อวัดที่เชิญทอดถวาย พร้อมทั้งติดตามดำเนินการต่างๆในพิธี

Related posts