งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาท่าจอดเรือ “PORT MACCHANU”

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาท่าจอดเรือ “PORT MACCHANU”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร


โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สามารถนำนักท่องเที่ยวที่คุณภาพสูงมาสู่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ ต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ การพัฒนาท่าจอดเรือซุปเปอร์ยอร์ช พอร์ต มัจฉานุ ในจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเรื่องของการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวแบบ Luxury ซึ่งนักท่องเที่ยวในธุรกิจสายการเดินเรือ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไป

By:บริษัทมหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด
ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์ : นำเสนอข่าว
ศุภชัย เพชรยศ : เขียนข่าว

Related posts