กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565
……………………………………………

พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมปฏิบัติการในการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ กองทัพอากาศ ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ตรวจความพร้อมหน่วยบินที่เข้าร่วมทดสอบฯ และเยี่ยมชมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของหน่วยบินขับไล่สกัดกั้นที่จะทำการขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยานที่ไม่ทราบฝ่ายเข้าล้ำน่านฟ้าของประเทศไทย (Hot scramble) ณ กองบิน 4 (อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์)

– ตรวจความพร้อมการปฏิบัติการทางอากาศ ณ กองบิน 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)

– ชมภาพสถานการณ์การทดสอบใช้กำลังทางอากาศ และ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล (อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)

สำหรับการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ (Air Operations) กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 โดยมี พลอากาศโท ตากเพชร พินพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีต่าง ๆ และการป้องกันทางอากาศรวมถึงการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น อีกทั้งยังทดสอบในภารกิจที่มิใช่การรบในการทดสอบการลำเลียงผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุม ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติในการประสานการปฏิบัติระบบป้องกันภัยทางอากาศ และการควบคุมสั่งการ พัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
………………………………………………….

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
8 มิถุนายน 2565
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts