รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 (พสบ) รุ่นที่ 3

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 (พสบ) รุ่นที่ 3 ผนึกกำลัง สร้างพลังเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน

พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 โดยมี พลตรี ศุภสิทธิ์ ชิตท้วม ผู้อานวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก , ผู้แทนกองฝ่ายอำนวยการ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีฯ มี พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ฯ ณ ห้องลพบุรี ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ กองทัพบก ได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยให้ กองทัพภำคที่ 3 เปิดกำรอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภำคที่ 3 รุ่นที่ 3 ขึ้น โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงทหาร, ตำรวจ,ข้าราชการพลเรือน, พนักงานรัฐวิสำหกิจ และภาคเอกชน และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมพลังมวลชนในระดับผู้บริหาร

รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และกำรพัฒนาประเทศ ตลอดจน เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพบก รวมถึงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ

การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภำคที่ 3 รุ่นที่ 3 เป็นการอบรมในรูปแบบผสมผสำน (Blended Learning) โดยให้ผู้เข้ารับกำรอบรม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการอบรมแบบ Onsite ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก สลับกับการอบรมแบบ Online ณ ที่ตั้ง ระยะเวลาการอบรม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 – 3 วัน โดยมีเนื้อหาวิชำที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์, ภารกิจและการดำเนินงานของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3, ปัญหาภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ, การเดินตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศ และความยั่งยืน รวมทั้งการสื่อสารดิจิทัล

สำหรับภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา การเสวนาระดมความคิดเห็น, การทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ และการดำเนินงานจิตอาสา เพื่อความมั่นคง ผู้เข้ารับกำรอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 มีจำนวน 40 รำย ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ จำนวน , ข้าราชการพลเรือน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานองค์กรของรัฐ , นักธุรกิจภาคเอกชน

ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะมีโอกาส ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรมที่มีความหลากหลายในอาชีพ ซึ่งสามารถ เป็นพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคง สนับสนุนในการป้องกันภัย รูปแบบใหม่และ การพัฒนาประเทศ ต่อไปในอนาคต
#กรมกิจการพลเรือนทหารบก
#ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ)
#พสบ.28

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts