พิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่4จากรุ่น สู่รุ่น เพื่อผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายระดับผู้บริหาร สู่การพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน

พิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่4จากรุ่น สู่รุ่น เพื่อผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายระดับผู้บริหาร สู่การพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องเทพทาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้จบการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17  ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมกว่า 64 คน ที่พร้อมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ขับเคลื่อนและสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ ในนาม สมาชิก พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 ต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้บริหารองค์กร บริษัทเอกชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 64 คน โดยมี พันเอก อุทัย รุ่งสังข์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้อำนวยการกำกับหลักสูตร และกำกับดูแลตลอดการอบรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ผ่านการตรวจด้วย ATK แล้วทุกคน

》ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 ในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดย กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมพัฒนาระดับผู้บริหารกองทัพบก แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ห้วง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในมาตรการควบคุมโรค ในห้วงแรกจัดให้มีการอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช และในห้วงที่ 2 คือวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่าน อาธิ พลตรี ศุภสิทธิ์ ชิตท้วม ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก พันเอกพิพัฒน์ จงพัฒนาไพศาล รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก พันเอก ธนวัชร  วิเศษศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วได้มีการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหา สำรวจภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำไปพัฒนาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติ

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการมาจนถึง รุ่นที่ 17 ถือเป็นการรวมพลังของกลุ่มพลังที่พร้อมจะทำภารกิจ เพื่อความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นต่อรุ่น ด้วยการใช้ศักยภาพของเครือข่าย นำไปสู่เป้าหมายของการปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอด การสร้างความตระหนักรู้ ให้สังคมโดยทั่วไปเข้าใจในแก่นแท้ของนโยบายหลักสำคัญ และร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกทิศทุกทาง ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต แม้มีภัยคุกคามในรูปแบบไหน ก็เชื่อว่าเครือข่ายแห่งพลังความเข้มแข็งที่เรามีอยู่นี้ จะยืนหยัดต่อสู้ หลอมรวมเป็นสายใยของความรัก ความสามัคคี ขับเคลื่อนให้พื้นที่ภาคใต้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนสืบไป”  ซึ่ง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 4 เช่นกัน
#กรมกิการพลเรือนทหารบก
#ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ)

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts