2 เมษายน รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2565

2 เมษายน รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2565

 

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม มูลนิธิออทิสติกไทยกรุงเทพมหานคร ” นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ” นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และคณะกรรมการจัดงานกล่าวขอบพระคุณ “นายธนสุนทร สว่างสาลี” รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / “นางณฐอร อินทร์ดีศรี” ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) / ผู้บริหารกลุ่มทรู / เครือเจริญโภคภัณฑ์และองค์กรธุรกิจเอกชน / ผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติ ร่วมงานวันรณรงค์วันจะหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2565

ซึ่งนับเป็นปีที่ 18 ที่องค์การสหประชาชาติและประชาคมอาร์ทิสติกทั่วโลก ร่วมจัดงาน WORLD AUTISM AWARENEESS DAY (WAAD) ในวันนี้ ซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อร่วมรณรงค์วันสมัครรู้ วันออทิสติกโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกัน ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี โดยในปี 2020 องค์การสหประชาชาติปีนี้กำหนด หัวข้อประเด็นรณรงค์ว่า “Inclusion in the Workplace Challenges and Opportunity in a Post-Pandemic World” หรือ “การเป็นส่วนร่วมของหน่วยงาน ความท้าทายและโอกาสในโลกหลังการแพร่ระบาด” ซึ่งองค์การสหประชาชาติมุ่งหมายให้ประเทศสมาชิกถึงการส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกและคนพิการมีโอกาสในการทำงานในหน่วยงาน โดยถือเป็นส่วนร่วมของหน่วยงานแล้วว่าจะมีการประชุมประสาทในช่วงการแพร่ระบาด

โดยขอให้รัฐสมาชิก ใช้โอกาสนี้สร้างโลกที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้มากขึ้นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนทุกคนรวมถึงบุคคลออทิสติก และคนพิการด้วย และขอเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกขึ้นมาใหม่จินตนาการถึงบรรยากาศหรือสถานที่ทำงานใหม่ที่สร้างความหลากหลายยอมรับความเท่าเทียมกันทบทวนระบบการศึกษาและการฝึกอบรมของเราใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลออทิสติกจะได้รับโอกาสที่หลากหลายและตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกระดับจังหวัด บุคลากรในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดความช่วยเหลือบุคคลออทิสติกในระดับชุมชนและนำประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและครอบครัวสู่การปฏิบัติ


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการ 3 วันโดยการประชุมแบบผสมผสานทั้งการประชุมพบกลุ่มและประชุมระบบ Virtual Meeting ผ่านระบบ TRUE VROOM และเพจ Autisticthai Foundation ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ปกครอง ครู และอาสาสมัครจำนวน 1,000 คนในพื้นที่ทั่วประเทศ หัวข้อการสัมมนามีทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวกับบุคคลออทิสติกในระดับนานาชาติการพัฒนาการศึกษาในระบบนอกระบบเชื่อมต่อและเปลี่ยนทางสู่การทำงานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายิ นโยบายด้านการส่งเสริมการทำงานรวมถึงนวัตกรรมใหม่การทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจภาวะที่ความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ STS ที่กลุ่มบริษัททรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาขึ้น

เพื่อใช้ใน คัดกรองความต้องการจำเป็นพิเศษและนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจํากัด เครือเจริญโภคภัณฑ์จํากัด สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงแรงงาน กรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม เข้ารับโล่รางวัล ” องค์กรที่สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก” จาก “นายจุติ ไกรฤกษ์ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสนับสนุน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการ ต้อไป

 

Related posts