“มูลนิธิออทิสติกไทย” ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง” ยกระดับการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ และคนพิการ

“มูลนิธิออทิสติกไทย” ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง” ยกระดับการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ และคนพิการ

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ. มูลนิธิออทิสติกไทย แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร “นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย” ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม “บันทึกข้อตกลง” (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ ระหว่าง “ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง” สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กับ “มูลนิธิออทิสติกไทย”

โดย ผอ.ชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ลงนามกับ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย

โดยสาระสำคัญ “บันทึกข้อตกลง” ข้อ 1.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูด้วยวิธีการทางการศึกษา อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

2.เพื่อให้คนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง หน่วยบริการบางกอกน้อยได้รับการบำบัดฟื้นฟูด้วยวิธีการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพความพิการ และความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล 3.เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง หน่วยบริการบางกอกน้อยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างศูนย์การศึกษาการศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กับ มูลนิธิออทิสติกไทย ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 5.เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดหา และสนับสนุนทรัพยากร เช่นบุคลากร งบประมาณ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ

ข้อ 2. ข้อตกลงและขอบเขตการร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางหน่วยบริการบางกอกน้อยโดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 1.ร่วมดำเนินการจัดระบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การเตรียมความพร้อม การส่งเสริมพัฒนาการการจัดการศึกษานอกระบบ การส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2.ส่งเสริมด้านวิชาการงานวิจัยอ้างอิงเพื่อมาบูรณาการการพัฒนาสำหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3. ร่วมมือในการจัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4. ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของ มูลนิธิออทิสติกไทย และ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 5. ร่วมมือในการบริหารจัดการงบประมาณ หรือบุคลากรในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.ร่วมมือด้านการจัดหลักสูตร และการบริหารทางวิชาการที่เหมาะสมสำหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 7. ความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ ผอ.ชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กล่าวยืนยัน ยินดีพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาพิเศษร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไปอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับนี้

ท้ายนี้ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร ผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวไปด้วยกัน

 

Related posts