พัฒนาโลจิสติกส์ฮาลาลสู่ฮับฮาลาลโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” เป็นประธานในการเปิดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 


(1 พ.ย.)โดยมี พล.ต.ต สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร. อิสมาแอ อำลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร. จุฑามาส ศตวุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและประธานโรงเรียนธุรกิจการขนส่งการค้าระหว่างประเทศ
(ITBS) ผศ.ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Facebook Live เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่อง แก่บุคลากรในสถานประกอบการ รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาลของประเทศไทยที่จะเติบโตในอนาคต

โดยนาย อลงกรณ์ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ในการ ปฏิรูปภาคการเกษตรไทย ของดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต และ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อโซ่อุปทาน พร้อมกำหนดนโยบายไทยแลนด์ฮาลาลฮับเพื่อให้ไทยเป็นประเทศผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารและผลผลิตเกษตรมาตรฐานฮาลาลสู่ตลาดเป้าหมายใหม่กลุ่มประเทศมุสลิม 2,000 ล้านคน และผู้บริโภคสินค้าฮาลาลที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วโลก โดยในปี 2020

ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่า 1,533,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (48,004,350 ล้านบาท) และประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,285,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 71,545,354 ล้านบาท) ในปี 2026 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 560 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (16.8 ล้านล้านบาท)ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่จะสามารถเพิ่มการส่งออกสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆ สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยในยุคโควิด 19

Related posts