รมว.แรงงาน มอบ ผู้ช่วยฯ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการปฏิรูประบบสาธารณสุข Big Rock 1 อำนวยความสะดวกผู้ประกันตน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการปฏิรูประบบสาธารณสุข Big Rock 1 จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม

 


วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูประบบสาธารณสุข Big Rock 1“ยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม โดยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสาธารณสุขแบบบูรณาการ” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ นนทบุรี

โดย นายสุรชัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ผ่านมา ทำให้กระทรวงแรงงานพบว่าระบบการบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลผู้ประกันตน และฐานข้อมูลนายจ้างนั้นยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องปรับปรุง แก้ไข รวมถึงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย ด้านการบริการ รวมถึงด้านการเบิกจ่ายต่างๆ การมีฐานข้อมูลและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจ และท่านต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น


นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิรูประบบประเทศด้านสาธารณสุข Big Rock 1 ภายใต้โครงการ “ยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม โดยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสาธารณสุขแบบบูรณาการ (Ending Pandemics through Innovation Program)” ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ทุกท่านร่วมหารือกันในวันนี้ จนสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนได้สำเร็จ หากฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับประโยชน์และการอำนวยความสะดวกต่างๆ

สามารถใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลข้ามสถานพยาบาลได้ การเบิกจ่ายก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ สามารถนำฐานข้อมูลต่างๆ มาช่วยปรับปรุงการบริการและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลได้ในอนาคตตามนโยบายการปฏิรูปและการบูรณาความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
“กระผมในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณ ทั้ง 4 กระทรวงที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว และเชื่อว่าการดำเนินงานในครั้งนี้ จะสามารถขยายผลและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต” นายสุรชัย กล่าวในตอนท้าย

 

Related posts