‘ปลัดบุญชอบ’ พบ 5 เสือแรงงานอุบลราชธานี ย้ำ ทำงานเป็นทีม ถูกต้อง ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง

‘ปลัดบุญชอบ’ พบ 5 เสือแรงงานอุบลราชธานี ย้ำ ทำงานเป็นทีม ถูกต้อง ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยนายบุญชอบได้กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติราชการว่า จุดแข็งของกระทรวงแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัดทั้ง 5 หน่วยในส่วนภูมิภาคที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังมีระบบฐานข้อมูลเชิงลึก ที่ค่อนข้างละเอียดในภาพรวมถือว่ามีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะฐานข้อมูลของประกันสังคม ในอนาคตควรจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ระหว่างหน่วยงานในสังกัดให้สามารถนำข้อมูลด้านแรงงานมาใช้ประโยชนร่วมกันได้

นายบุญชอบ ยังได้ฝากถึงบุคลากรทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน บริการประชาชนให้เต็มที่โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นตัวกลางในการประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ กรมการจัดหางานเน้นการจัดหางานหางานให้คนทำ หาตำแหน่งงานว่างมาจับคู่ (Matching) กับคนหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยใช้ระบบไอที

เพื่อปรับหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในยุคที่เปลี่ยนแปลง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บังคับใช้กฎหมาย โดยใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และคุ้มครองดูแลแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และสำนักงานประกันสังคม ดูแลมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้างจากผลกระทบโควิด-19

“ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ตั้งใจทำงานร่วมกันเป็นทีม ผู้บริหารส่วนกลางพร้อมช่วยกันแก้ไขทุกปัญหา รวมทั้งปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้อง มีระเบียบวินัย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าข้าราชการจะอยู่ในตำแหน่งไหน หน้าที่ใด ขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพราะทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด ”นายบุญชอบ กล่าวในท้ายสุด

 

Related posts