บลูเทค ซิตี้เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

บลูเทค ซิตี้เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 


เมื่อวันที่ (5 ต.ค.2564) ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เข้าร่วมประชุมประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564

โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูสังฆรักษ์คุณากร ฐานิสฺสโร ผู้แทนวัดโสธรวรารามวรวิหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือรูปแบบแนวทางและกิจกรรมการจัดงาน พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู ในส่วนของวัดโสธรฯ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 -20 พฤศจิกายน รวม 5 วัน 5 คืน ณ บริเวณพระอุโบสถวัดโสธรฯ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

 

Related posts