สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร โครงการเทศน์มหาชาติ ให้ผู้ว่าแปดริ้ว ถวายแด่วัดโพนงาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร โครงการเทศน์มหาชาติ ให้ผู้ว่าแปดริ้ว ถวายแด่วัดโพนงาม

 


ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร โครงการเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564
โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ ได้ถวายผ้าไตรพระราชทาน แด่พระปัญญาวิสุทธิโมลี (ธ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม ประธานสงฆ์ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาค่ายพุทธบุตร วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจรัสศิลป์ นาย อำเภอสนามชัยเขต นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ นางวรรณชุรีย์ เกิดมงคล คณะผู้บริหาร ครู ผู้แทนผู้ปกครอง นักเรียน คณะสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร (จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี) เจ้าภาพก้ณฑ์เทศน์ ข้าราชการ และประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูที่จะกษียณอายุราชการของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดโพนงาม ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชน ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนา รักษาประเพณีอันดีงาม การเทศน์มหาชาติเป็นการระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขช่วยส่งเสริมให้เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธศาสนา และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบต่อไป

ทั้งนี้ วัดโพนงาม และคณะผู้จัดโครงการ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะได้นำเงินที่ได้จากการทำบุญจากคณะเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 กัณฑ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี จัดตั้งกองทุนพระอาพาธวัดโพนงาม และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ในโอกาสอันควร ต่อไป
อนึ่ง วัดโพนงามโดยพระปัญญาวิสุทธิโมลี (ธ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด โดนยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ เป็นแนวทางในการประสานและบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้กิจกรรม โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งทางโลกและทางธรรม กล่าวคือ ในทางโลกคือการทำให้บุคคล ได้ตระหนักถึงหน้าที่และปฏิบัติตนให้สมควรแก่สภาพไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ หรือตำแหน่งใด เช่น การปฏิบัติตนในฐานะลูก ฐานะพ่อ แม่ ครู อาจารย์ที่ดี ให้บังเกิดผลสำเร็จแก่ ตนเอง ส่วนในทางธรรมนั้น คือการประพฤติดี ในทุกๆ หน้าที่ในทุกฐานะ ตำแหน่ง ที่ดำรงอยู่

 

Related posts