“สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” แถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในคำว่า “สังคมแบ่งปัน”เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

“สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” แถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในคำว่า “สังคมแบ่งปัน”เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) บาทหลวง “ดร.พิชาญ ใจเสรี” เจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย / บาทหลวง “ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล” ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นเกียรติให้โอวาทแด่คณะกรมการการบริหารงานของสโมสรฯและขอบคุณทุกท่านที่มีพลังแห่งศรัทธาร่วมกันสร้างคุณงามความดีข่วยเหลือคนพิการ คนยากไร้ คนเด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปวันข้างหน้า

ในการนี้ “ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์” ในฐานะประธานสโมสรฯได้กลาาสรายงานวัตถุประสงค์ เจตนารมย์ร่วมก่อตั้ง “สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนพิการ ที่เคยได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจากคุณพ่อเรย์โดยทางตรงและทางอ้อม และมีความประสบสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีงาน มีการทำ มีรายได้ และเป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ และเป็นการมอบโอกาสส่งต่อให้น้องๆเด็กๆเยาวชนคนพิการรุ่นใหม่ และ คำว่า “เพื่อน” มาจากสังคมโดยรอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการ คนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี คนที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตอันเป็นกุศล ก็สามารถมาร่วมกันสร้างคุณงามความดีด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปัน ต่อไป

ทั้งนี้ “สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” เริ่มก่อตั้งจากจำนวนสมาชิก 9 ท่าน ในวันที่ 9 เดือน 9 เวลา 9.19 น.
โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้
1.ดร.ธนโชติ. หาญเจริญอัศวสุข
2.ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
3. อ.ณรงค์ ไปวันเสาร์
4. อ. มานพ เอี่ยมสอาด
5. คุณธนัช คงคา
6. คุณชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล
7. ผอ.ชิด สุขหนู
8. อ.ประทีป ยอดสิงห์
9.นาย.สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์

Related posts