IWRM ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรม และอุปโภค บริโภค จัดกิจกรรมมอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด ให้กับ “สถาบันราชประชาสมาสัย” และ “ชุมชนปู่เจ้า”

IWRM ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรม และอุปโภค บริโภค จัดกิจกรรมมอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด ให้กับ “สถาบันราชประชาสมาสัย” และ “ชุมชนปู่เจ้า”

 

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ สถาบันราชประชาสมาสัย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ “ดร.นิยม ไกรปุย”รองผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และ “นางสาวทัศนี ศรศิริ” ผู้นำจิตอาสา จำนวน 1,200 ขวด รวมเป็นทั้งสิ้น 3,600 ขวด จาก “นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์ ” เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจน้ำ “IWRM” โดย “นายศราวุฒิ​ เปลี่ยนอารมย์ ”


ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ​และ “นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว” ผู้ประสานงานพื้นที่และชุมชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีชี), เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่ม ซึ่งกิจกรรมที่ดีในครั้งนี้ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษา “นายมานะ โลหะวณิชย์” ประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย “นายโกสินธ์ จินาอ่อน” บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ ที่ปรึกษา”สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

“นายณัฐวุฒิ เหมือนเพ็ชร” ผู้อำนวยการข่าวจังหวัดสมุทรปราการ (น.ส.พ.สยามโฟกัสไทม์)เป็นสะพานบุญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ที่ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และรักษาตัวอยู่ใน “สถาบันราชประชาสมาสัย” อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนน้ำใจ ความเสียสละแรงกาย แรงใจ เวลาอันมีค่ามาดูแลรักษาพี่น้องประชาชนคนไทย คนพิการ ให้รอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ “ดร.นิยม ไกรปุย”รองผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้พา “คณะผู้ใจบุญ” ขึ้นเยี่ยมชมห้องประชุม และหอแสดงนิทรรศการประวัติเกี่ยวกับ”สถาบันราชประชาสมาสัย” ที่ได้รับพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ ทรงพระเมตตาดูแลทุกข์ ดูแลสุขของพสกนิกรชาวไทย และให้คงไว้ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สืบไป

 

Related posts