ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ (ตสอ.) ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ (ตสอ.) ครั้งที่ 1/2564

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ (ตสอ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) โดยมีรายชื่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ฝ่ายค้านยื่นขออภิปราย จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกลาโหม 2. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงสาธารณสุข 3. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน 4. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม 5. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 6. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ประเด็นหลักๆ คือ 1) การบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน รวมทั้งใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติ ครม. และข้อสั่งการของตนในลักษณะ “กลืนน้ำลายตัวเอง” ปล่อยปละละเลยการป้องกันควบคุมโควิด-19

2) มีพฤติการณ์ปิดบังอำพลางในการจัดหาวัคซีน แอบอ้างว่ามีวัคซีนของบริษัทในพระปรมาภิไธย เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบัน ทำให้ยุทธศาสตร์การจัดหาวัคซีนผิดพลาด 3) เห็นชอบและปล่อยให้มีการเสนอและใช้งบประมาณจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพที่ไม่มีการสู้รบ กู้เงินจำนวนมากแต่ใช้จ่าอย่างไร้ทิศทาง และยังมีประเด็นอื่นๆที่รมว. อีก 5 ท่านจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งในการประชุมในวันนี้ เป็นการหาแนวทางการดำเนินการของคณะทำงานเตรียมความพร้อมสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ (ตสอ.)

Related posts