คณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 21,23 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมกันบริจาคเงิน อุปกรณ์ สิ่งของ อาหาร ให้กับ ( พก.)

คณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 21,23 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมกันบริจาคเงิน อุปกรณ์ สิ่งของ อาหาร ให้กับ ( พก.)

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาคาร 60 ปี ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ “นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ”อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติรับมอบเงิน / อาหาร / สิ่งของ / อุปกรณ์ต่างๆ จาก “คณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 21,23” วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” รวมพลังสายบุญ พลังจิตศรัทธา ของการทำคุณงามความดี ตอบแทนแผ่นดิน เพื่อช่วยเหลือคนพิการ / คนยากไร้ / คนด้อยโอกาส

โดยกิจกรรมในวันนี้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และจิตอาสาทุกท่านเพื่อแก้ไขวิกฤติเชื้อไวรัส “โควิด-19” ที่แพร่ระบาดอยู่หลายๆประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยกันอย่างเต็มที่

จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทย ที่จะคอยเป็นขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ของบุคลากรทุกท่าน เพื่อให้การช่วยเหลือมนุษยชาติ และประชาชนคนไทย อยู่รอดปลอดภัย และผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยดี พร้อมกัน

ในการนี้ “นายชัยพร ภูผารัตน์” ผอ.สำนักงานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีงาม นี้ด้วย

Related posts