“อลงกรณ์”เปิดงาน 18 ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์จำหน่ายสินค้าฮาลาลTHA Shop เร่งเครื่องโครงการลงทุนดันไทยสู่ฮาลาลฮับฝ่าวิกฤตโควิด 19 เจาะตลาด 48 ล้านล้านบาทจับกลุ่มเป้าหมายใหม่กว่า 2 พันล้านคน

“อลงกรณ์”เปิดงาน 18 ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์จำหน่ายสินค้าฮาลาลTHA Shop เร่งเครื่องโครงการลงทุนดันไทยสู่ฮาลาลฮับฝ่าวิกฤตโควิด 19 เจาะตลาด 48 ล้านล้านบาทจับกลุ่มเป้าหมายใหม่กว่า 2 พันล้านคน

วันนี้(13 ส.ค. 64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 18 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าฮาลาลภายใต้ร้าน ธาช็อป (THA Shop) โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาล คุณสมพล รัตนาภิบาล คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้เข้าร่วมงานทางออนไลน์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานยังมีการนำเสนองานกิจกรรมเพื่อสังคม การสอนออนไลน์ การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเสวนาแบบWebinar ในหัวข้อ “ ศักยภาพฮาลาล SME กับการฟื้นฟู เศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19” โดยมี ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ (ผู้ก่อตั้งบริษัท Tough&Tumble) ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยโดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ และผู้เข้าร่วมงานทางออนไลน์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
นายอลงกรณ์กล่าวเพิ่มเติมภายหลังจากเสร็จพิธีเปิดว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายไทยแลนด์ฮาลาลฮับเพื่อให้ไทยเป็นประเทศผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารและผลผลิตเกษตรมาตรฐานฮาลาลสู่ตลาดเป้าหมายใหม่กลุ่มประเทศมุสลิม 2,000 ล้านคน

และผู้บริโภคสินค้าฮาลาลที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วโลก โดยในปี 2020 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่า 1,533,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (48,004,350 ล้านบาท) และประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,285,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 71,545,354 ล้านบาท) ในปี 2026 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 560 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (16.8 ล้านล้านบาท)ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่จะสามารถเพิ่มการส่งออกสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยในยุคโควิด19


จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” บนความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาฮาลาลเป็นแนวทางการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการซึ่งมีความคืบหน้าของการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาล(Halal AgriIndustry)อย่างน้อย3โครงการในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้และกำลังหารือเรื่องการลงทุนและการขยายตลาดกับบริษัทใหญ่รายหนึ่งในตะวันออกกลางและเอเชียกลาง

Related posts