นฤมล อัพสกิลบุคลากร รองรับยุคดิจิทัล

รมช.แรงงาน เร่งอัพสกิลดิจิทัลให้ข้าราชการ รับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล จัด 4 หลักสูตร 1,200 คน เริ่มกลางเดือน ก.ค. นี้

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ให้ภาครัฐมีบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน โดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลกรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาบุคลกรฝึกรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ กพร. ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น สามารถทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,200 คน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ณ หน่วยงานของ กพร. ซึ่งหากผลการอบรมมีประสิทธิภาพสูงจะได้ขยายผลสู่ภาคแรงงานต่อไป

สำหรับหลักสูตรในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 300 คน เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรผู้จัดการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 300 คน เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หลักสูตรการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คนรวม 300 คน เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และหลักสูตรการจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 300 คน เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ด้านนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กพร. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อรองรับรองนโยบายของรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงนโยบายของ รมช. แรงงาน ที่ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงานทั้งปัจจุบันและอนาคต

Related posts