“ครูพี่โอ๊ะ” รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ที่สุดของที่สุด กศน.เด็กพิเศษ”

“ครูพี่โอ๊ะ” รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ที่สุดของที่สุด กศน.เด็กพิเศษ”

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาและร่วม workshop รับฟังความคิดเห็น “การจัดทำร่างหลักสูตรการศึกษานอกระบบต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” (ผ่านระบบออนไลน์) ณ.มูลนิธิออทิสติกไทย

โดย “ครูพี่โอ๊ะ” กล่าวขอบคุณ “สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)” / เครือข่ายผู้ปกครอง /สำนักงาน กศน ที่ร่วมกันจัดพัฒนา “หลักสูตรต้นแบบมิติใหม่” ที่เชื่อมโยงกับ “สมรรถนะ” นับเป็นความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการให้กว้างขวาง ทั่วถึง และมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน การทำงานครั้งนี้ที่ให้ผู้ปกครองร่วมในการ Design หลักสูตรจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพ เป็นการทำงานแบบ Bottom Up Design เพื่อร่วมกันสร้าง”นวัตกรรมหลักสูตรต้นแบบ”

ทั้งนี้ ”ครูพี่โอ๊ะ” ได้ขอให้กศน. เปิดใจกว้าง และสนับสนุนงานนี้ พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจสำคัญแก่หน่วยงานนโยบายและระดับปฎิบัตินำไปปฎิบัติให้เป็นรูปธรรม
จากนั้น “อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์” นายกสมาคมฯกล่าวรายงานโดยสรุปว่าสำนักงาน(กศน.) กศร.ตลิ่งชัน คณะจากมูลนิธิทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และ ศกพ.ได้ทำงานร่วมกันกว่า 2 เดือนเพื่อแลกหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวบรวมแนวทางการจัดการศึกษา โดยเห็นพ้องกันว่า “หลักสูตรต้นแบบครั้งนี้ จะพัฒนาโดยอิงจาก “หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบแนวคิดของเเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า “หลักสูตรฐานสมรรถนะ”

(Competency-Based Curriculum) ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายจะพัฒนาและทดลองใช้ในระบบการศึกษาของประเทศ ภายในปีการศึกษา 2565 เพราะเป็นหลักสูตรที่วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามสมรรถนะต่างๆทั้ง 10 สมรรถนะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยนำมากำหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Programs) ซึ่งนับว่าเป็นงานที่มีความท้าทายและมีคุณค่าทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีสมรรถนะสำคัญ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการมีพื้นฐานอาชีพตามความสนใจและความถนัด

และ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ยังได้กล่าวขอบคุณ “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” ที่ตั้งใจสนับสนุนอย่างมุ่งมั่น จนเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของคนพิการและครอบครัวคนพิการต่อไปในภายหน้า

Related posts