บริษัทพลังงานบริสุทธิ์มอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ใน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์มอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ใน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ

วันที่ 6 กรกฎาคม 64 เวลา 11:00น. บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ได้มอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ใน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ (Maritime Safety and Surveillance Operation Center) โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้รับมอบ โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยการเดินเรือ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลตามพันธกิจของกรมเจ้าท่า สามารถเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายให้มีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูลเรือระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเกิดเหตุเรือไทย ในต่างประเทศ

 

สามารถประสานเจ้าของเรือได้รวดเร็ว ประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ ตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรกำกับดูแลการจราจรและป้องกัน อุบัติเหตุทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำ การอำนวย ความสะดวก กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำ การป้องกันกระทำผิดกฎหมายในทะเลมีรูปแบบ ที่หลากหลายซับซ้อน

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม ( IUU Fishing) ให้มีข้อมูลภาพ ความเคลื่อนไหวของเรือต่าง ๆ ในทะเลที่มุ่งเข้าสู่ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า จะทำการเปิดอาคาร 39 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า อย่างเต็ม รูปแบบในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 162 ปี

Related posts