“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” ประทานถวายเครื่องมุทิตาสักการะ “พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน)

“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” ประทานถวายเครื่องมุทิตาสักการะ “พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ.วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย” เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้เชิญเครื่องมุทิตาสักการะ ของหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๔) น้อมถวายเป็นสังฆบูชา ในศีลาจารวัตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) โดย ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้อ่านหนังสือถวายรายงานว่า “ด้วยทรงมีศรัทธาศีลาจารวัตรใน “พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) ที่ตั้งมั่นบำเพ็ญปฏิบัติ ดุจกลิ่นปทุมหอมฟุ้งกว้างลอยทวนลม เป็นที่เคารพนับถือแด่พระพุทธศาสนิกชน ที่แสวงหาพระภิกษุผู้ประพฤติพรรมจรรย์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”


จากนั้น นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ในนามประธานผู้จัดงานมอบรางวัลนาคธรรมจักร (คนดีศรีเมืองพุทธ) ได้ถวายโล่รางวัล พร้อมใบประกาศ แด่พระราชมงคลวัชราจารย์ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ พระมหาพรภิรมย์ จนฺทโสภโณ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมศรี จ.ขอนแก่น /นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / นายณัฐวุฒิ เหมือนเพชร ผู้อำนวยการข่าว(หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ได้รับเมตตาจากพระราชมงคลวัชราจารย์ เข้าร่วมพิธี ร่วมถวายมุทิตา และรับวัตถุมงคล รุ่น สุคโต ๑๐๐ ปีโดยก่อนกลับ พระราชมงคลวัชราจารย์ ได้เมตตาสอนธรรมให้ระลึกจิตในคุณพระรัตนไตร อันเป็นสิ่งมงคลยิ่งแล้วในโลก พึ่งประพฤติตนให้ตั้งอยู่ความไม่ประมาทในศีล จักได้ชื่อว่าเป็นคนที่ดี และประเสริฐสุด เพื่อสร้างความดีต่อสาธารณะประโยชน์ ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

Related posts