พก. ร่วม MOU “เปิดบ้าน สทก.และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล”

พก. ร่วม MOU “เปิดบ้าน สทก.และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล”

 

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในงาน “เปิดบ้าน สทก.และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานการจัดการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการ MOU ระหว่าง กศน. ร่วมกับ 8 หน่วยงานเครือข่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพลศึกษา สมาคมสมาคม EIS แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโรงเรียนทิวไผ่งาม

โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ และการติดตามประเมินผลการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กพิการ และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคุมทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

โดยการศึกษาทางไกลถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการศึกษาให้กับเด็กพิการที่ไม่มีความพร้อมและไม่สามารถออกมาเรียนในสถานศึกษาได้ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยบูรณาการงานร่วมกันเพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนทุกคน (Education for All) อย่างเหมาะสม

 

Related posts