นฤมล นำทัพ DISDA และ HUAWEI จัดหลักสูตรการสร้างและพัฒนา Application

รมช.แรงงาน มอบ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ร่วมกับ บ.หัวเว่ยฯ ฝึกอบรมการสร้างและพัฒนา Application ผ่านระบบออนไลน์ เตรียมพร้อมแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัล

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างและพัฒนา Application” ผ่านห้องฝึกอบรมออนไลน์ ภายใต้หลักสูตรพัฒนาฝีมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลกว่า 4 ล้านคน และจะได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มเปราะบางอีกด้วย

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะยกระดับเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานดิจิทัล ซึ่งหลักสูตร “การสร้างและพัฒนา Application” จะเริ่มอบรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยจัดอบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 6 ชั่วโมง ระยะเวลาทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และหารายได้ในยุค New Normal ซึ่งหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดหลักสูตรดังกล่าวฯ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร ของหัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีของหัวเว่ยในประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานความรู้ด้านดิจิทัลให้กับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android และ App Gallery สโตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเตรียมความพร้อมของผู้เข้าฝึกอบรมให้มีศักยภาพด้านไอซีทีมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งหัวเว่ยให้ความสำคัญกับการเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย และสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหัวเว่ยที่ต้องการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปสู่ทุกคน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร

ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/34cAKhC หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) โทร. 0-2643-6038

Related posts