ก.แรงงาน รับมอบชุดอุปกรณ์เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบชุดอุปกรณ์เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบชุดอุปกรณ์ VDO CONFERENCE เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กรณีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม ZOOM จากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ห้ามจัดกิจกรรมรวมบุคคลเกิน 20 คนพร้อมด้วย นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีคุณอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ คุณรังสรรค์ อนันต์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ และคณะเป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3

Related posts