“ปิ๊กป้อม” รุกสร้างทีมงานพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด ตอบโจทย์พัฒนาแรงงานทั่วประเทศ

รองนายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะกรรมการ กพร.ปช. ครั้งที่ 3/2564 เดินหน้าจัดตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด สู่การพัฒนากำลังแรงงานให้ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

วันที่ 23 เมษายน 2564 พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของคุณอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ รวมถึงพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การดำเนินงานของ กพร.ปช. มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกมิติ ครอบคลุมแรงงานไทยทุกกลุ่ม สามารถสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเสมอภาค เท่าเทียม โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบาย วันนี้มีเรื่องที่ต้องร่วมกันพิจารณา คือ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาแรงงาน สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมของพื้นที่แต่ละจังหวัด จึงได้เชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรม กพร.ปช. ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ประกอบด้วย อุตสาหกรรมดิจิทัลได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ความร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบินได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับภาคเอกชน ด้านการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

จะได้จัดงานสัมมนาผู้ประกอบกิจการ “เสริมฝีมือ สร้างสุข สร้างอาชีพให้คนพิการ” รวมถึงงานสัมมนา CSR ด้านคนพิการ “ให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุน ผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ” เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะและการประกอบอาชีพคนพิการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีเป้าหมายฝึกอบรมจำนวน 130,000 คน ปัจจุบันได้เสนอโครงการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะฝึกทักษะเพื่อประกอบอาชีพ จะรายงานผลให้ทราบอีกครั้ง

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ได้เสนอรายชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การพัฒนากำลังแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมของพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยที่จะได้รับการฝึกอาชีพที่ตรงตามความต้องการ และตอบโจทย์ต่อการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะได้เดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดคณะกรรมการชุดนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทุกคน

“ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาแรงงานจนเกิดเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าการประชุมในวันนี้จะส่งผลให้เกิดแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ได้อย่างทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป” พลเอก ประวิตร กล่าวในท้ายสุด

 

Related posts