ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ “เฉลิมชัย” ประกาศปฏิรูปภาคเกษตรชูเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดันไทยสู่ครัวโลก

ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ “เฉลิมชัย” ประกาศปฏิรูปภาคเกษตรชูเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดันไทยสู่ครัวโลก

 

วันนี้ 1 เมษายน 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานได้จุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัย เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลท้าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย องค์พระพิรุณทรงนาค (หน้าอาคาร) และองค์พระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภัณฑ์) จากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีสงฆ์ โดยประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นในเวลา 09.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 115

โดยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันข้าราชการพลเรือน และยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีนี้ กระทรวงฯได้จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 129 ปี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับอีก 12 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด้านบริหารจัดการของแปลงใหญ่มะม่วง, แมลง ทางเลือกใหม่ของอาหารโลก, ศักยภาพของที่ดินและการจัดการดินมุ่งสู่ความสำเร็จของแปลงใหญ่, ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทานสนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้นายเฉลิมชัยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งปฏิรูปด้านการเกษตรเพื่อให้ “เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดังนั้นการครบรอบ 129 ปี ในปี 2564 นี้ ทุกหน่วยงาน ในสังกัดจึงต้องเร่งขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ซึ่งมีนโยบายเปิดตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ รองรับยุค New Normal และร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านกิจกรรม “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้สู่การทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยํา พร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้านการเกษตรยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภัยเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) ด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ตลอดจนป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย

รวมทั้งบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมผ่านข้อมูล Agri-Map ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อการบริหารเชื่อมโยง ช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน พร้อมสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซึ่งมีการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตรที่หลากหลายมิติ เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรของไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากล และนำพาให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

นอกจากพิธีสำคัญในช่วงดังกล่าวแล้ว กระทรวงฯได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อนันต์ สุวรรณรัตน์ และดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ร่วมลงนามข้อตกลงฯ ดังกล่าว และยังจัดกิจกรรมเปิดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge Special) เป็นครั้งแรกอีกด้วย

Related posts