ยะลา-นักศึกษา มรย. เรียนดีฐานะยากจน รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ อะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยะลา-นักศึกษา มรย. เรียนดีฐานะยากจน รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ อะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วันนี้ (1 เม.ย.64) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดีฐานะยากจน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท จากมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดให้โอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา และให้นักศึกษาที่ด้อยโอกาสมีขวัญและกำลังใจเพื่อรับการศึกษาที่ดีขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร. กูมัจดี ยามิรูเด็ง รองประธานมูลนิธิฯ ดร. ภูวดล ดลภาค กรรมการกิติมศักดิ์ อิม่ามสาลี บือแน กรรมการ และคณะกรรรมการ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้า พร้อมนักศึกษามหาวิทมยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับรับทุน จำนวน 10 คน

มูลนิธิ อะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 48 ถนนสิโรรส 8 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มออมทรัพย์อัลฟ่า ในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งจัดหาทุนทรัพย์และอุปกรณ์อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดหาทุน ผู้อุปการะ พ่อแม่บุญธรรมและการส่งเสริมอาชีพและในด้านต่างๆ แก่ เด็กกำพร้าและครอบครัว รวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 073-2401

 

Related posts