ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง : ศปร. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นกับโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ” (ชมคลิป)

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง : ศปร. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นกับโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=O4mwCgKI0vA[/embedyt]

โดยมีแนวคิดเพื่อน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่า “เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เพื่อสะท้อนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้อมสำนึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันมีความสำคัญยิ่งต่อแผ่นดินไทยผ่านทางสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิต นักศึกษา (ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า) และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี
2. สมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิก 3-5 คน ( ไม่น้อยกว่า 3 และไม่เกิน 5 คน )
3. ระบุชื่อทีมให้ชัดเจน
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1ชุด/คน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
4. บันทึกผลงาน DVD หรือ CD

. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 8 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) โดยมีสาระเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
– เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– การน้อมนำแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีองค์ประกอบ เช่น การศึกษา สุขภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนนาถบพิตรทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา


– ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
ประกวด “พอเพียงที่เพียงพอ”
2. ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดุถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ
4. ความละเอียดของไฟล์ผลงาน ไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv
5. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่และได้รับรางวัลมาก่อน
6. ทีมสมัคร 1 ทีม สามารถเข้าร่วมได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงานหนึ่งเท่านั้น
7. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดจัดทำขึ้นเอง และรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟแวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าค่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
8. มีการถ่ายทอดออกมาอย่างเข้าใจง่าย และตั้งชื่อเรื่องของหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างสร้างสรรค์
9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง พึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน

วิธีการสมัคร
3.1 เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้
– สมัครทางออนไลน์ ทาง https://rdscc.rtaf.mi.th โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่กำหนดให้ครบถ้วน
– สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติการ) 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
3.2 แนบ/ส่งแก่นเรื่อง (Theme) โครงเรื่อง (Plot) หรือสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ของหนังสั้นความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่กำหนด
3.3 ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ/แก่นเรื่อง (Theme) และเนื้อหาการผลิตหนังสั้น
3.4 ระยะเวลาส่งผลงาน
: รับสมัคร 1 เม.ย.64 – 23 เม.ย.64
: ส่งผลงาน 16 เม.ย.64 – 7 พ.ค.64
: ประกาศผลงานรอบสุดท้าย 16 ก.ค.64


รางวัลการประกวด
1. ประเภทนิสิต นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
2. ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร


การติดต่อสอบถาม
กองกิจการพลเรือนแบะประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
โทร : 02-565 8472 / 084-6603531 น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้ว / 081-4266635 ร.ท.หญิง วิทิตา ขุนจำนวน ร.น.
Website : https://rdpscc.rtarf.mi.th.
Facebook : www.facebook.com/rdpscc

หมายเหตุ :
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการประกวด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและรับรางวัล
 วันและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Related posts