ขอนแก่น – ร.8 ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม “จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม ประจำเดือน มี.ค.64”ให้กับกำลังพลและหน่วยภายในค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น – ร.8 ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม “จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม ประจำเดือน มี.ค.64”ให้กับกำลังพลและหน่วยภายในค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหาราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย พันเอก อุทัย นิลเนตร เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 (เสธ.ร.8) ผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) เป็นประธานในพิธีการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน มี.ค.64 ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสีหราชเดโชไชย โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระปลัดวสันต์ วสันตเวที เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด วัดธาตุ (พระอารามหลวง) บรรยายธรรม มีกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร, นายประทวน และทหารกองประจำการของหน่วยภาย ในค่ายสีหราชเดโชไชย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้

เพื่อให้กำลังพลทุกนายเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญการการอบรมศีลธรรม และการฟังธรรมจากพระสงฆ์ในการนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และการครองเรือน และฝึกให้กำลังพลมีจิตใจที่ผ่องใส พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีสติ รู้คิดและดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการดำเนินตามนโยบาย ของ ทบ. ด้านพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม ของหน่วย และการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมและอบรมจิตใจ โดยใช้หลักธรรมะเป็นแนวคิด แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลทุกนาย โดยหน่วยได้มีการอบรมศีลธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts