คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตันเตรียมออกประกาศผู้นำเข้าเกลือนอกต้องขึ้นทะเบียน

คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตันเตรียมออกประกาศผู้นำเข้าเกลือนอกต้องขึ้นทะเบียน

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตัวแทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ โดย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพร้อมด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษา รมว.กษ.


นายอลงกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมวันนี้(19มี.ค)ว่าคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมีนโยบายเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคีและเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการเดินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนนโยบาย “ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต: เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์กับดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.บนความร่วมมือ พัฒนาทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ที่ใช้เกลือ อาทิเช่น สปา อาหาร ยาสมุนไพร เป็นต้น

โดยประเด็นหารือร่วมกัน 2 หน่วยงานครั้งนี้คือ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำในช่วงฤดูร้อน และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก 200,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน เป็นกลไกการขับเคลื่อนการกระจายสินค้าเกลือ และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงการประสานเครือข่ายของสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวงเกษตรฯ ดูแลเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกลือ พร้อมกับขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) ใช้เกลือที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหาเกลือค้างสต็อก


รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรชาวนาเกลือ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสหกรณ์นาเกลือ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแหล่งเรียนเพื่อ SME ผ่านระบบออนไลน์ DBD e-learning หลักสูตรระบบการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งจะเป็นคอร์สพัฒนาการเรียนรู้ของชาวนาเกลือ และเสริมสร้างเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมอบใบประกาศ “คุณวุฒิวิชาชีพการเกษตร (เฉพาะด้าน) พร้อมดึงเครือข่ายบิสคลับประเทศไทย (BiZ Club) เข้ามาช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการเกลือ รวมไปถึงการประสาน คณะอนุกรรมการ E commerce ของ ก.เกษตร จัดโครงการ local hero เพื่อสร้างกลุ่มเกษตรชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้าของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกอำเภอมีทีมขายสินค้าจากการขายออฟไลน์สู่ออนไลน์


ประกอบกับ การค้าระหว่างประเทศยุคปัจจุบันได้มีข้อยกเว้นให้ทุกประเทศมีการดูแลภาคเกษตรกร จึงได้หารือ กับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ….และ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการขี้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและการตรวจสอบเกลือ พ.ศ…. เพื่อการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่างครอบคลุมครบจบทั้งระบบต่อไป

Related posts