อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชณกูฏ (ชมคลิป)

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชณกูฏ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=I4QkLgUOkdw[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชณกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมและหารือทางการบริหารจัดการ กระจายผลไม้ และพบปะเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพบปะและประชุมหารือ อาทิ รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน


1. ประธานสภาเกษตรกรจันทบุรี
2. ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่
3. ประธานเครือข่ายBiz club จันทบุรี
4. ประธานฝ่ายอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทย
5.ประธานคณะกกรมการ ศพก. เขาคิชฌกูฏ
6. ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยสะท้อน
7.ที่ปรึกษาคณะทำงานผู้ประสานงาน youngsmartfarmer

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด มุ่งเป็นศูนย์กลางการรวบรวม ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาองค์กรและธุรกิจ สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง ส่งเสริมสมาชิกและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้
1) ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริกหารจัดการ คุณภาพผลผลิต (ผลไม้) อย่างครบวงจร ผลักดันให้สมาชิกวางแผนการผลิต ควบคู่กับการวางแผนการตลาด


2) เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต (ผลไม้คุณภาพ) ทั้งมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง สละ โดยมีอาคารสําหรับศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 2 หลัง และอาคารห้องเย็นเพื่อการแปรรูปส่งออก จํานวน 1 หลัง
3) สหกรณ์ฯ จัดทําโครงการศูนย์การเรียนรู้/แปลงสาธิต อนุรักษ์พันธุ์กรรม พืชและพืชเศรษฐกิจ เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียน 24 สายพันธุ์ สายพันธุ์เงาะ 3 สายพันธุ์ และสายพันธุ์มังคุด ลองกอง รวมจํานวนทั้งสิน 154 ต้น ในพื้นที่ กว่า 7 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้/ศึกษาดูงานให้กับบุคคลและหน่วยงานที่มี ความสนใจ


4) โรงผสมปุ๋ยจากเปลือกทุเรียน ที่เหลือจากการแกะเนื้อแช่แข็ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการช่วยลดต้นทุนแก่สมาชิกสหกรณ์
5) สหกรณ์ฯ ให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสาน อาชีพเกษตรกร เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพ ภายใต้โครงการสร้าง ทายาทสหกรณ์ภาคการเกษตร Smart Co-op โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่
ปี พ.ศ.2554 จากลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความสนใจแลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนา ทั้งอาชีพเกษตรกรและบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิก สหกรณ์ฯเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ดีในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีจํานวน 17 ราย

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด มีสมาชิกทั้งหมด 1,338 ราย มีความ โดดเด่นในการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต โดยสามารถรวบรวมผลผลิต ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และสละ จากสมาชิก เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 4,000 ตัน มีมูลค่ากว่า 188 ล้านบาท เพื่อจําหน่ายไปยังบริษัทส่งออก บริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุ๊ต จํากัด และห้างโมเดิร์นเทรด บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2561 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการสนับสนุน อุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวนทั้งสิ้น 34,213,100 บาท ในการก่อสร้างอาคารห้องเย็นแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,400 ตรม. อาคารโรงผสมปุ๋ย เครื่องชั่งรถบรรทุก โรงเรือนปลูกผัก ปลอดภัย เครื่องอัดเม็ดและเครื่องผสมปุ๋ย เป็นต้น

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ได้วางแผนและเตรียมความพร้อม ในการรองรับผลผลิตตามฤดูกาล 2564 จากสมาชิก จํานวน 4,565 ตัน ดังนี้


– มังคุด จํานวน 3,800 ตัน – เงาะ จํานวน 50 ตัน
– ลองกอง จํานวน 10 ตัน – สละ จํานวน 5 ตัน – ทุเรียน จํานวน 700 ตัน
อุปกรณ์การตลาดที่พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย
– ฉาง ขนาด ๕๐๐ ตัน จํานวน ๑ ฉาง
– ลานตาก ขนาด ๕๐๐ ตารางเมตร
– ตะกร้าสหกรณ์ 7,500 ใบ
– รถบรรทุก ๔ ล้อ 2 คัน
– ศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพ ขนาด ๓๐x๖๐ เมตร – ศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 1,800
ตารางเมตร


และเตรียมความพร้อมแปรรูปผลผลิตทุเรียนแบบครบวงจร ทั้งทุเรียน Cutting และทุเรียน Freeze Dried สําหรับเปลือกทุเรียน สหกรณ์ฯ ได้ นําไปสับย่อยและหมักเป็นปุ๋ยหมักจากเปลือกทุเรียน เพื่อใช้ในโครงการศูนย์ การเรียนรู้/แปลงสาธิต อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและพืชเศรษฐกิจ และจําหน่าย ให้แก่สมาชิกในราคาย่อมเยาว์ สามารถลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกได้ เฉลี่ย 2.6 บาทต่อกิโลกรัม

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts