“กัญชา-กัญชง-กระท่อม” สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ Future Food Future Crop 

“กัญชา-กัญชง-กระท่อม” สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ Future Food Future Crop

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ยั่งยืน และบรรยายพิเศษเรื่อง “พืชเศรษฐกิจชุมชน กัญชา กัญชง กระท่อม กับความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ตามมาตรฐาน UNSDGs”
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา : 10.00 -12.30 น.
สถานที่ : อาคารวิทยบริการ ม.เกษตร (บางเขน)

Related posts