ก.เกษตรฯ มอบรางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563 ให้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (ชมคลิป)

ก.เกษตรฯ มอบรางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563 ให้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=oViy05tQUEA[/embedyt]

 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีมอบรางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563 ให้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award Ceremony 2020” (รางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่ชนะเลิศรางวัล ได้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research: ICAR) จากประเทศอินเดีย

ซึ่งมีผลงานการจัดกิจกรรม “Soil health awareness week” ในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดิน และความสำคัญของการรักษาผลิตภาพดิน ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังส่งผลให้การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีมาตรการป้องกันเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้หน่วยงานสภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (ICAR-IISS) ของสาธารณรัฐอินเดีย ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับเหรียญรางวัลได้ จึงได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mrs. Suchitra Durai (มิสซิส สุจิตรา ดูไร) เป็นผู้แทนรับมอบเหรียญรางวัลดังกล่าวแทน

ทั้งนี้ รางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award Ceremony 2020” (รางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ที่มีความรู้ความเข้าใจ ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินให้กับประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) ครั้งที่ ๖ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีมติรับรองการจัดตั้งรางวัล World Soil Day Award และให้มีพิธีมอบรางวัลทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชดำรัสคัดตัดตอน เป็นชื่อรางวัล และประดิษฐานในเหรียญรางวัล

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงานการจัดกิจกรรม “Soil health awareness week” ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมพื้นที่การทำเกษตรพร้อมให้คำแนะนำ การเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ต่าง ๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร และการฝึกอบรมเกษตรกรโดยเน้นเรื่องสุขภาพของดินพร้อมทั้งแจก soil health card ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสุขภาพดิน ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2562 ในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และชุมชนเกษตรกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดิน และความสำคัญของการรักษาผลิตผลพืชควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Related posts