ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดตัวโครงการ CPS AGRI ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะ ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 1,000 ล้านบาท/ปี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดตัวโครงการ CPS AGRI ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะ ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 1,000 ล้านบาท/ปี

 

เมื่อวันที่1 มีนาคม 2564, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด เปิดตัวโครงการ CPS AGRI: ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศด้านเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาให้เกิดการให้บริการบนแพลตฟอร์มกับภาคการเกษตร ให้บริการในลักษณะของข้อมูลเป็นบริการ และใช้ข้อมูลดิจิทัลในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ภาคเกษตร พร้อมตั้งเป้าหมายเกษตรกรและประชาชนเข้าถึงข้อมูล 10 ล้านราย ลดต้นทุนและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

พร้อมกันนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เกษตรอัจฉริยะ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ นายกันตพงษ์ แก้วกมล รองประธานเครือข่าย Young Smart Farmer อุปนายกสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนโครงการ CPS AGRI รวมถึงการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ และวิธีที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการต่อไป

 

#BigData #AgriTech #CPS AGRI #FAR FON #Weather forecast
#นราพัฒน์ แก้วทอง

Related posts