ผช.รมว.แรงงาน ร่วมหารือผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เพื่อขอคำแนะนำและ ปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงาน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย

ผช.รมว.แรงงาน ร่วมหารือผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เพื่อขอคำแนะนำและ ปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงาน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย

 


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าประชุมหารือผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงาน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่มีการจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ที่อยู่ในสังกัดของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี

แต่เนื่องจากในปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบตามสภาวะเศรษฐกิจในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงมีความประสงค์ขอปรับลดการจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย จากเดิมในปี 2563 มีการจ้างงานอยู่ที่ จำนวน 63 คน เหลือเพียง จำนวน 46 คน แต่ได้รับการคัดค้านจาก สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยวินิจฉัยว่าการจ้างงานนักกีฬาคนพิการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ว่าด้วยเรื่องของนิยามการจ้างงาน ส่งผลทั้ง 46 คน ต้องตกงานและได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ทั้ง 46 คน และการที่สมาคมกีฬาฯ เข้าพบในครั้งนี้ก็เพื่อขอความช่วยเหลือและหาทางออกให้มีการจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ว่าด้วยเรื่องของนิยามการจ้างงาน และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับนักกีฬาคนพิการ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

Related posts