ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเดินหน้าพัฒนาเกลือทะเลไทย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเดินหน้าพัฒนาเกลือทะเลไทย

 

วันนี้ (4 กพ. 64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาววนิดา กำเนิดเพชร์ ผู้อำนวยการสำนักเกษตรต่างประเทศ นายทินกร อ่อนประทุม คณะที่ปรึกษา รมว.กษ. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการ ผู้แทนเกษตรกรชาวนาเกลือ ประชุมผ่านออนไลน์ ระบบ zoom cloud meeting ร่วมติดตาม ขับเคลื่อน พิจารณามาตรการ หรือหลักเกณฑ์ในการพัฒนาเกลือทะเลไทย


ที่ประชุม มีความก้าวหน้าในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร สถิติการนำเข้าเกลือทะเล โดย กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมทั้งแผนการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการฯ ประจำปี 2564 ที่ต้องปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจาก COVID-19 และการติดตามผลการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านเกลือทะเล โดย Salt academy มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำเข้าเกลือทะเลจากต่างประเทศ และการขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับชาวนาเกลือ

นอกจากนี้ที่ประชุม ได้ร่วมกัน พิจารณาผลการกระจายเกลือทะเลผ่านสหกรณ์ทั่วประเทศ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ การขึ้นทะเบียนมรดกทางการเกษตรโลกเกลือทะเลไทย การจัดทำมาตรฐานด้านเกลือทะเล โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และการจัดทำหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติ

Related posts