“เกษตรฯ.”เร่งขับเคลื่อนเทคโนโลยี และ นวัตกรรม พลิกโฉมภาคเกษตรครบวงจร

“เกษตรฯ.”เร่งขับเคลื่อนเทคโนโลยี และ นวัตกรรม พลิกโฉมภาคเกษตรครบวงจร

 

วันนี้ 25 ม.ค.64 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร ๔.๐ ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร ๔.๐ ทั้งด้าน BigData และ GOV Tech โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ด้านการเกษตรอัจฉริยะ

โดย ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ด้าน E-Commerce โดย ผู้แทน (นาย กฤชฐา โภคาสถิต) และด้านธุรกิจเกษตร โดยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ และผลการดำเนินงานของศูนย์ AIC ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM จากทั่วประเทศ
พร้อมรับทราบ การนำเสนอความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนด้าน logistic เกษตร การจัดงาน VIRTUAL AIC Forum การจัดทำ INNOVATION CATALOG และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อดีต ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ได้นำเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหาร และการพัฒนาผู้ประกอบการ

 

Related posts