ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์ฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการของ ศบค.รง. หรือข้อสั่งการในจังหวัด โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์นายจ้าง และสถานประกอบกิจการทุกแห่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากนอกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบคัดกรองโรค เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ควบคุมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีป้องกันตนเอง คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.)

และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ พร้อมทั้งรับทราบ มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ระลอกใหม่ กระทรวงแรงงาน รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละจังหวัด กรณีพบแรงงานติดเชื้อ อาทิ จำนวนสถานประกอบกิจการ/ จำนวนลูกจ้าง จำแนกเป็นลูกจ้างไทย ลูกจ้างต่างด้าว (สัญชาติ) และการดำเนินการ เช่น นำส่งสถานที่กักตัว หรือ การส่งตัวเข้ารับการรักษา เพื่อการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด – 19

Related posts