พิธีลงนามใน ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act Compliance)

พิธีลงนามใน ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act Compliance)

 

 

เมื่อวันที่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ที่โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปมุมวัน ได้มีพิธีลงนามใน ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act Compliance) ระหว่าง สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ กับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ กับนายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( MOU) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมมือกันดังนี้


1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act Compliance) ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความเหมาะสม


3. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทยและสากล
4. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนางานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่าย
ลงนามเป็นต้นไป กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน


ในบทบาทหน้าที่ของ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีดังนี้
1. สนับสนุนข้อมูลและร่วมออกแบบบริการที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. จัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการปฏิบัติงานทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย
3. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้


4. ร่วมดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 ข้อตกลงและขอบเขตความร่วมมือ
4.1 จัดให้มีคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ร่วมกันในการวางแผนและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์
หลังจากได้มีพิธีลงนามข้อตกลงแล้วตัวแทนทั้งสองฝ่ายมีการถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยานต่อสื่อมวลชน จากนั้นนายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ และ
นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย

Related posts