ม.ร.ว..ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” มีคำสั่งมอบหมาย ให้ นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการฯ ลงพื้นที่ ร่วมกับ “นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ” (ชมคลิป)

ม.ร.ว..ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” มีคำสั่งมอบหมาย ให้ นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการฯ ลงพื้นที่ ร่วมกับ “นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2yUy5868IPE[/embedyt]

 

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการ หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ และในฐานะ”ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” ลงพื้นที่ร่วมกับ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมด้วย “น.ส.ภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์” นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย เข้าพบ “นายดิสพล ยิ้มขลิบ” ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเป็นผู้บริหารในแหล่งอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เพื่อพบปะ พูดคุย สนทนาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงาน” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 38 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ มีโอกาสมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว โดยไม่เป็นภาระชุมชน สังคม ต่อไปในภายหน้า

ทั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ กับข้อมูลต่างๆในการดำเนินการด้านเอกสาร ที่จะติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพูดคุยสนทนา รับฟังข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ และปัญหาจาก ตัวแทนสถานประกอบการต่างๆที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงคนพิการที่มีความประสงค์อยากจะทำงานนั้นให้มีการปรับตัว และเตรียมตัวในการปฏิบัติตนเพื่อจะเข้าสู่การเป็นแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับบุคคลอื่นทั่วไป


โครงการนี้ นายดิสพล ยิ้มขลิบ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยังได้พาเยี่ยมชม สำนักงาน ที่มีการออกแบบ Universal Design (UD) เพื่อทุกคนให้การรองรับในการเข้าถึง ของคนพิการและคนทั้งมวล โดยความเข้าใจและใส่ใจ เป็นอย่างดี

 

Related posts