“สุชาติ” ประธานวางศิลาฤกษ์อาคารประกันสังคมปลวกแดง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง อำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตน

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธี โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวชื่นชมยินดีกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองที่ได้มีการสร้างสำนักงานใหม่ ยินดีกับผู้ประกันตน นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่จะมีสถานที่ติดต่อราชการแห่งใหม่ที่สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งทางด้านการเดินทาง และการอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการ จากสำนักงานประกันสังคม

“สำนักงานประกันสังคมมุ่งเน้นนโยบายการให้บริการ การอำนวยความสะดวกผู้ประกันตนและนายจ้างเป็นสำคัญ ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย รวมถึงเรื่องอาคารสถานที่ในการรองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการให้บริการเพื่อความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ประกันตน ตลอดจนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหัวใจของสำนักงานประกันสังคม เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คน ที่พร้อมนำส่งการบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกมิติ” รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้าย

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง มีนายจ้างในความรับผิดชอบ จำนวน 2,856 แห่ง ลูกจ้าง 250,000 คน ที่ทำการปัจจุบันเป็นอาคารเช่า เกิดการคับแคบ คณะกรรมการกองทุนประกันสังคม จึงได้อนุมัติเมื่อปี 2562 ให้มีการก่อสร้างที่ทำการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนเป็นสำคัญ และตอบสนองการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย รองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อีกทั้ง เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คน

Related posts