สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” จัดโดย “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” นำพา คนพิการ /ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวของคนพิการ ศึกษาดูงาน อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” จัดโดย “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” นำพา คนพิการ /ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวของคนพิการ ศึกษาดูงาน อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

 

เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน “วิถีชีวิตอิสระ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการ สำหรับคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ จัดโดย “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” โดยการสนับสนุนจาก โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” ณ ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการไทย (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โดย นายชีวานนท์ พรรัตน์ธริกกุล กล่าว กราบขอบพระคุณ พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
คุณวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนั้


1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะทางอาชีพให้แก่คนพิการ
2. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีแนวคิดใหม่ๆทางด้านอาชีพ
3. เพื่อให้คนพิการเกิดแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีการดำรงชีวิตอิสระด้วยตนเองสามารถหารายได้ให้ครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ดำเนิน


4. เพื่อให้คนพิการและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีอิสระตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5. เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความคิดและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ระหว่างคนพิการด้วยกัน และคนพิการกับคนทั่วไป
เพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคนพิการให้กว้างขวางและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการทุกประเภทจากองค์กรคนพิการและคนทั่วไปจำนวน 60 คน ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เช่น การรับฟังบรรยายเรื่องสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2556 / การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจึงการปลูกผักออแกนิค / การเพาะเห็ดและการปลูกเห็ด / การเพ้นท์แก้วและการเพ้นท์กระเป๋าผ้าพร้อมวาดลวดลาย / การเรียนรู้ ทำอาหารเพื่อสุขภาพ และ นำพาคนพิการฯไปเยี่ยมชม “ผาเก็บตะวัน” แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในอำเภอวังน้ำเขียว


พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยาย การเพาะปลูกเห็ด จาก “วังน้ําเขียวฟาร์ม” พร้อมทั้งเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ และสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้การตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน และ เข้ากราบสักการะ “หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก” ณ วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2)

อีกทั้ง ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ “คณะผู้ศึกษาดูงาน” และ ขอบคุณ กศน.ตำบลไทยสามัคคี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่

#ขอบคุณ ชมรมช่วยเหลือคนพิการฯ (ครูต้อย หนองจอก) และ พี่ๆน้องๆคนพิการทุกท่าน

 

 

Related posts