ผลักดันทุ่งสง เป็นเมืองพิเศษ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง มีศักยภาพ พร้อมรับการพัฒนาในอนาคต

ผลักดันทุ่งสง เป็นเมืองพิเศษ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง มีศักยภาพ พร้อมรับการพัฒนาในอนาคต

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน 26 ก.ย.2563 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฏร

แถลงในการสัมมนา เรื่องการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ในการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงแรมชฎา แอท นคร อ.เมืองนครศรีธรรมราว่า

 

คณะกรรมาธิการได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ผลักดันให้อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นเมืองพิเศษ หรือเมืองที่มี การจัดการปกครองในระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นองค์กรปกครอง ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้การดำเนินการในเรื่องนี้ เป็นการผลักดันไปตามหลักการกระจายอำนาจ และการพัฒนาเมือง สำหรับพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พื้นที่ที่เป็นเมืองขนาดใหญ่

ที่สามารถพัฒนาส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดกลไกพิเศษในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยนอกจากการผลักดันเมืองทุ่งสงแล้ว จะมีการผลักดันพื้นที่บางแห่งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองพิเศษด้วย

ในขณะที่ นายปริญญา จันทรภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาดำเนินการ คือการทำให้เมืองทุ่งสง หรืออำเภอทุ่งสง มีเอกภาพในบริหาร การแก้ปัญหา มีอำนาจหน้าที่พิเศษเพิ่มเติม มีการบริหารจัดการเมืองได้ เป็นระบบและเป็นระเบียบ

คือต้องให้มีการต่อยอดการพัฒนา เพราะปัจจุบันเมืองทุ่งสง และพื้นที่รอบๆเมืองทุ่งสงหลายอำเภอ เป็นพื้นที่การปลุกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ที่สร้างรายได้ ให้กับเมืองเป็นกอบเป็นกำ เงินรายได้จากภาษีอาการ สามารถนำมาบริหารจัดการและพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี

ข่าวคืบหน้าจะรายงานต่อไป

Related posts