อีอีซี เดินหน้า สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ฉะเชิงเทรา: อีอีซี เดินหน้า สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 


วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ.โรงแรมซันไรท์ ลากูล โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ประโยน์ที่ดิน อีอีซี


สกพอ.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีอีซี ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรภาคประชาสังคม แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค อีอีซี รวมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆของอีอีซี
และสามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ถึงความก้าวหน้าของโครงการ อีอีซี และ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำความเข้าใจ ชี้แจงเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ฯ


โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถาม เกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ  รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อีอีซี โดยมีกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากภาคประชาชน จาก 7 อำเภอ ใน จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ อ.คลองเขื่อน ราชสาส์น บางคล้า แปลงยาว พนมสารคาม สนามชัยเขต และ ท่าตะเกียบ มีผู้เข้าร่วม กว่า 350 ท่าน
ทั้งนี้ สกพอ.จัดสัมมนา อีก 2ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด อีอีซี

Related posts