เชียงใหม่-ประมวล เอมเปีย ขึ้นนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินคนใหม่ (ชมคลิป)

พรรคเพื่อแผ่นดิน ขึ้นเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 / 2563 เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประมวล เอมเปีย ขึ้นนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินคนใหม่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vRUUE64Vtx4[/embedyt]

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด พรรคเพื่อแผ่นดิน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 / 2563
โดยมีระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2562, 3.เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ รายงานงบการเงินของพรรคในรอบปี พ.ศ. 2562 ,รายงานผลการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี พ.ศ. 2562,การแก้ไขข้อบังคับพรรค,การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคและการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 4. เรื่องอื่นๆ

โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน จำนวน 11 คน ได้แก่ 1.นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรค
2.นายไตรเทพ รัตนาจารย์ รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 1
3.นายเฉลิมชัย ตันเจริญ รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 2
4.พ.ต.อ. สนธยา แสงเภา รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 3
5.นายสดใส โรจนวิชัย รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 4
6.นายโสภณ ศรีมาเหล็ก เลขาธิการพรรค
7.นายมาโนชญ์ เชื้อชาติ เหรัญญิกพรรค
8.นายกฤตธี จันทร์สง่า นายทะเบียนสมาชิกพรรค
9.ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ จิระวนิชกุลโฆษกพรรค
10.นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค
11.นายณรง ชุมพล กรรมการบริหารพรรค
12.นายชัยพร ภูผารัตน์ กรรมการบริหารพรรค

โดยมีกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค ที่มีใจรัก มีใจมุ่งมั่นที่จะทำความดี เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศไทย มาร่วมประชุมประมาณ 300 คน

ในโอกาสนี้นายวิเชษฐ เกตุแก้ว และคุณวิรัช นิลวดี ที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี กับ นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรค เพื่อแผ่นดิน และผู้บริหารพรรคชุดใหม่

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts