“อาจารย์จักษ์” ติวเข้มเครือข่ายประกันสังคม ต้อง “รู้จริง พูดความจริง ด้วยความจริงใจ”

“อาจารย์จักษ์” ติวเข้มเครือข่ายประกันสังคม ต้อง “รู้จริง พูดความจริง ด้วยความจริงใจ”

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ณ โรงแรมเอวาด้าอำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี นางบุญพา ไชยวงศา ประกันสังคมจังหวัดตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เครือข่ายประกันสังคม นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้กับแรงงานภาคอิสระในพื้นที่เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

สำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันสังคม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแกนนำเครือข่าย การสร้างรากฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานอิสระในระดับพื้นที่

โครงการการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม จะช่วยยกระดับบทบาทหน้าที่ เพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งภายหลังจากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแรงงานภาคอิสระในระดับพื้นที่ให้ได้รับความคุ้มครองจากการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจที่เข้มแข็งและยั่งยืน


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการประกันตนเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้มีหลักประกันทางชีวิต และเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ต้องรู้จริงในข้อมูลของมาตรา 40 และบอกความจริงกับลูกค้าที่เสนอในทุกทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือก


ทั้งนี้ โครงการการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานอิสระให้ได้รับความคุ้มครองประกันสังคมทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยทำงานและวัยเกษียณ

Related posts